(1)
MAZHAR, M. W.; RAZA, A.; MAZHAR, F.; TAHIR, H.; SHEHZADI, M. B. GENOME-WIDE IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC ANALYSES OF NOTCH 1 GENE. qjmhs 2021, 1, 32-38.